kata

Hier een overzicht van de kata’s

Taikyoku kata sono ichi

Taikyoku kata sono ni

Taikyoku kata sono san

Pinan sono Ichi (Pinan Shodan)

Pinan sono ni (Pinan Nidan)

Pinan sono san (Pinan Sandan)

Pinan sono yon ( Pinan Yondan)

Pinan sono go (Pinan Godan)

sanchin kata

Geksai Dai Ichi

Tsuki no kata